Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 oktober

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor deze ledenvergadering.

Datum:                      26 oktober 2021

Aanvang:                   20.00 uur.

Plaats:                       Het Bakkershuis Haaksbergen.

 Jullie hebben het jaarverslag 2019 en 2020 met daarin de voor deze ALV van belang zijnde stukken al ontvangen. Neem de jaarverslagen 2019 en 2020 mee.

Volgens de statuten hebben alle leden toegang tot onze Algeme­ne Leden Vergadering.

Leden van 16 jaar en ouder kunnen ook bij volmacht stemmen. De volmacht dient voor aanvang van de vergadering te worden ingeleverd. Eén lid kan slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden.

Wij hopen dat velen aanwezig zullen zijn op onze Algemene Leden Vergade­ring om mee te praten over het wel en wee van onze vereniging.

 Voor het bijwonen van deze vergadering dienen jullie te beschikken over een geldig coronatoegangsbewijs en dienen jullie je vooraf aan te melden. Dit kan per mail bestuur@wkdio.nl, of telefonisch bij Hennie Klootwijk 053-4351740 voor maandag 25 oktober.

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten op onze  Algemene Leden Vergade­ring.

Namens het bestuur

Henk Heijman, voorzitter

 

Agenda

(voor de uitgebreide agenda zie het jaarverslag 2020)

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering maandag 23 april 2019
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering.
 4. Verslag financiële commissie 2019 en 2020
 5. Benoeming financiële commissie 2021
  Aftredend en niet terstond herkiesbaar is Anne van Adrichem
 6. Vaststellen contributie 2021 en 2022
 7. Voorstellen
 8. Benoeming diverse commissies en werkgroepen
 9. Acties
 10. Mededelingen / bespreking komende wandeltochten 2021/2022
 11. Bestuursverkiezingen
 12. Bestuurs- en / of commissiemededelingen
 13. Huldigingen
 14. Kennis maken met de Burgemeester van Haaksbergen
 15. Sluiting door de voorzitter