Verslag Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op maandag 24 april hielden wij de Algemene Ledenvergadering in het Gängelhuuske. Met 49 personen was de opkomst beter dan wij de laatste jaren gewend waren. Het bestuur was hier uitermate tevreden mee.

Even na achten opende de voorzitter de vergadering met een kort openingswoord waarin hij iedereen welkom heette, leden, ereleden, leden van verdienste en de afgevaardigde van de HWU.

Vervolgens liep hij in grote stappen door het jaar 2016. De voorzitter stelde vast dat de in het jaar 2015 ingezette teruggang bij het ledenaantal en de cijfers bij de deelname aan de wandelevenementen zich in 2016 heeft doorgezet. Maar desondanks kon men als bestuur en vereniging terug kijken op een goed jaar.

Onze leden bezochten ook in het verslagjaar 2016 weer veel wandelingen in binnen en buitenland en uiteraard ook de nodige vierdaagsen die ons land kent. Samen met de door ons georganiseerde wandelevenementen, de Door De Weekse Wandelingen en activiteiten vanuit het Wandelsportcentrum, hebben wij de doelstelling om mensen door middel van wandelen in beweging te brengen ruimschoots gehaald.

Ook de gezamenlijke ledenactiviteiten zoals de nieuwjaarsinstuif, klootschieten samen met de HWU, de bustocht naar Kampen en een aantal lezingen slaagden volgens hem uitstekend. Minder positief was dat wij het boekjaar 2016 afsluiten met een klein negatief saldo.

Vervolgens ging hij in op het feit dat het bestuur er al een aantal jaren op gewezen heeft dat men zich zorgen maakt over een aantal zaken waaronder de vergrijzing binnen het bestuur en kader. Vanavond treden een tweetal bestuursleden terug. Jammer genoeg zijn er voor hen nog geen opvolgers. Hoe dit op te lossen zal in deze vergadering zeker een punt van bespreking zijn.

Wel stelde hij dat het bestuur blij was dat wij als club nog redelijk voorzien zijn van vrijwilligers voor diverse evenementen. Maar ook hier treedt vergrijzing op. De nodige verkeersregelaars voor bijvoorbeeld de Avondvierdaagse zijn moeilijk te krijgen. Waarschijnlijk zullen we ook dit jaar weer een beroep moeten doen op de ‘beroeps verkeerregelaars’ en die drukken natuurlijk ook op de begroting van dit evenement.

Na de openingswoorden van de voorzitter werden de notulen van de Algemene Ledenvergadering zonder opmerkingen goedgekeurd. Ook het jaarverslag 2016 van de secretaris werd na een tweetal opmerkingen vastgesteld.

Het financieelverslag boekjaar 2016 van de penningmeester leverde wat vragen op. Doordat deze al schriftelijk bij de penningmeester waren binnengekomen kon de beantwoording tot tevredenheid van de stellers vlot en goed gebeuren. Ook de balans en de begroting werden vastgesteld.

De financiële commissie had de boeken doorgespit en geen onregelmatigheden vastgesteld. Zij adviseerde de vergadering dan ook om de penningmeester en het voltallige bestuur te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2016. Onder applaus ging de vergadering hiermee akkoord.

Aan de orde kwamen een aantal voorstellen betreffende een contributie verhoging voor de leden.
Alle drie gedane voorstellen werden met algemene stemmen aangenomen.

De diverse commissies die onze vereniging kent werden met uitzondering van de commissie DDWW ongewijzigd vastgesteld. Bij de DDWW werd afscheid genomen van Gerard Semmekrot. Nieuw in deze commissie werden benoemd de heren Dinant te Kiefte, Jozef Klein Kiskamp en Tonnie Weegerink.

Het wandelprogramma van 1 mei tot 30 april werd ongewijzigd vastgesteld. Gezien het feit dat de data van de door ons georganiseerde wandeltochten genoegzaam bekend zijn geven wij u hier in dit verslag van de vergadering alleen de ledenactiviteiten weer.

22 juli Bijeenkomst Vierdaagselopers Gängelhuuske
02 september Visserijwandeltocht Spakenburg 5, 10, 15, 20 km Bunschoten (1)
22 oktober Klootschieten, organisator HWU Hengelo
00 november Lezing Gängelhuuske (2)
2018
06 januari Nieuwjaarsinstuif Gängelhuuske
00 februari Lezing Gängelhuuske (2)
25 maart Leden en vrijwilligersmiddag/avond
23 april Algemene Ledenvergadering Gängelhuuske
    1. Deze wandeltocht leden busreis 2017 is voor eigen rekening. informatie volgt nog.
    2. Deze datums worden nog nader bekend gemaakt.

Bestuursverkiezingen

Gert Nieterau en Hennie Horst waren aftredend en niet herkiesbaar. Er waren helaas geen opvolgers. De zittende vijf bestuursleden besloten om op de volgende wijze door te gaan:

Na mededelingen over acties die er in 2017 worden gehouden en over de komende wandelingen die op de agenda staan kwamen de bestuursverkiezingen aan de orde. De aftredende en herkiesbare leden Thea Stortelder en Dirk Haan werden opnieuw benoemd voor een periode.

  • Dirk Haan zal de vergaderingen gaan leiden, voorzitter ad interim
  • Hennie klootwijk , penningmeester en hij zal de vergaderingen notuleren en de post behandelen. Het mailadres bestuur@wikdio.nl zal hij eveneens beheren.
  • Het bestuur besluit per aangelegenheid onderling uit te maken wie waar het bestuur/vereniging zal gaan vertegenwoordigen.

Na dit punt werd nog door enkele mensen gebruik gemaakt van de rondvraag. Tot slot werd er officieel afscheid genomen van de scheidende commissie- en bestuursleden.

Jubileum en afscheid
Voordat echter tot het afscheid van deze personen kwam werd eerst Johan Bomkamp gehuldigd door de voorzitter. Hij sprak de volgende worden tot hem:

“Normaal worden tijdens de Nieuwjaarsinstuif de jubilarissen gehuldigd. Jij was toen verhinderd omdat je je huidige hobby, het hardlopen, uitoefende, namelijk de halve marathon van Egmond. Maar wat in het vat zit verzuurd niet dus nu maar aandacht schenken aan het 25-jarig jubileum. Johan werd in december 1991 lid van onze vereniging. Een groot aantal jaren was hij een fanatieke wandelaar, elk weekend trok hij de wandelschoenen aan om een behoorlijke afstand te gaan wandelen door weer en wind. Kennedymarsen, tweedaagsen, vierdaagsen maar ook eendaagse wandelingen, alsmede de winterserie van de FLAL die ’s winters werd gehouden.

Maar je bleef niet wandelen je wilde sneller en begon met hardlopen en dat werd je passie. Maar ondanks dat het wandelen bijna niet meer gebeurd ben je DIO trouw gebleven als lid.

25 jaar lid profiat en ik overhandig je graag het herinneringsbord en bloemen en wie weet zien we je in de toekomst nog wel eens weer wandelen”.

Hierna voerde hij het woord tot Gerard Semmekrot die uit de commissie DDWW stapte. Gerard wandelde sinds 2002, het jaar dat hij met pensioen ging, mee met de Door De Weekse Wandelingen. Al snel vielen zijn capaciteiten op, onder andere de kennis van het Haaksbergse Veen waar de donderdagochtenden regelmatig werd gewandeld vanaf de kantine van de Sterruiters. Hij was hier ook een vrijwilliger en Gerard werd benaderd voor de commissie DDWW. Gerard werd maart 2003 lid van Wandelkring DIO en een maand later in de Algemene Ledenvergadering benoemd in de genoemde commissie. Zijn inzet hiervoor was fantastisch. Vorig jaar meldde hij dat hij om hem moverende reden wilde stoppen met het werk voor de DDWW. Tijdens de vergadering van deze commissie namen de commissieleden afscheid van hem. Wij doen dit nu vanavond als DIO. Wij bedanken hem voor zijn inzet voor de commissie. Maar er was meer waar hij zich voor inzette. Regelmatig hielp hij als routebepijler en bij andere werkzaamheden bij onze wandelevenementen. In 2007 ontwierp hij samen met anderen het ‘Ommetje ’t Möll’npad’. Samen met de Historische Kring Haaksbergen dienden we dit ontwerp in bij Landschap Overijssel en zoals bekend wonnen we de eerste prijs met dit ontwerp en ontvingen een geldbedrag om dit Ommetje te realiseren. Het ontwerpen was in een tijdbestek van een klein jaar klaar. De realisering duurde wat langer, er moest veel overleg plaatsvinden met grondeigenaren, de gemeente en ook met Landschap Overijssel. Ook hierbij was hij betrokken.

Na veel van deze besprekingen en de nodige werkzaamheden kon op 16 mei 2012 ‘t Möll’npad geopend worden. In de jaren daarna was Gerard de man die de route onderhield. In 2016 werd het pad overgenomen door de regio Twente. “Gerard bedankt voor je vrijwilligerswerk en we hopen je nog vaak te mogen zien bij onze activiteiten en als vrijwilliger bij onze wandelevenementen”. Er waren bloemen en een geschenkbon voor hem.

Hierna sprak hij woorden van dank uit naar de scheidende secretaris Gert Nieterau:
“Gert Nieterau werd in juli 2005 lid van onze vereniging. Hij was toen net aan de wandel, ik dacht om de nachtmarathon te gaan wandelen. Een oproep in het clubblad van DIO voor een secretaris deed hem besluiten om zich spontaan aan te melden. Hij liep een aantal bestuursvergaderingen mee en in 2006 werd hij benoemd in het bestuur met de functie secretaris. Een functie die hij met veel plezier en inzet een aantal jaren uitvoerde. Doordat zijn werkzaamheden in de laatste jaren veranderden, van zelfstandige naar een baan als buschauffeur, kwamen de werkzaamheden voor DIO wel eens in het gedrang. Ook deze werkzaamheden veranderden en hij ging in het buitenland werken. Vaak was hij niet meer in de gelegenheid om de bestuursvergaderingen te bezoeken en andere werkzaamheden voor de club uit te voeren. Hierdoor moest hij besluiten om terug te treden als bestuurslid.

Vanuit zijn functie als buschauffeur was hij een vijftal keren chauffeur en reisleider bij de busreis die we als vereniging maakten naar o.a. Rotterdam, Alkmaar, Nieuwegein, Elburg en Kampen. Hij heeft aangegeven dit ook dit jaar en de komende jaren te blijven doen. Gert bedankt voor je inzet bij WKDIO”. Ook voor hem waren er bloemen en een geschenkbon.

Afscheid voorzitter na 52 jarige bestuurstaak
Na deze worden gaf de scheidende voorzitter Hennie Horst het woord aan de 2e voorzitter Dirk Haan.
Hij begon zijn rede voor de scheidende voorzitter met het openen van een dikke ordner. “Hierin”, stelde hij, “zit het archief van Hennie. Maak uw borst maar nat want 52 jaar lang bestuurslid zijn van een club levert veel op. Hoogte- en dieptepunten. Enkele speerpunten van zijn loopbaan worden hier aan het papier toevertrouwd. Hennie heeft een echt verenigingshart anders blijf je niet zolang en op zoveel fronten actief voor je sport en vereniging. In zijn beginjaren als bestuurder de vereniging uit het moeras getrokken toen er nog maar18 leden waren en die nu is uitgegroeid tot een landelijk gewaardeerde vereniging met ongeveer 300 leden.
Altijd in de bres voor zijn wandelsport. Jaren actief als secretaris van de NUW (nieuwe unie wandelsport) waar hij danig opbokste tegen enkele ‘ínstituten’. Na de fusie van de NUW met de noordelijke wandelbonden vervulde hij hier bij de Wandelsportorganisatie NL bestuursfuncties.
Maar DIO was zijn drijfveer waar hij jarenlang, en hoe, de scepter zwaaide. Mister DIO.
Natuurlijk kende die periode vele hoogtepunten zoals de leden aanwas, de perfecte routes die de wandelaars aangeboden kregen, de uitjes naar de meerdaagsen in binnen en buitenland en de landelijke bekendheid van de vereniging. Maar ook de oprichting van de Kennedymars mag niet ongenoemd blijven.
Ook waren er een tweetal persoonlijk zwarte periodes, moeilijk te overwinnen, maar zijn doorzettingsvermogen bracht dat hij doorging.
We nemen vandaag afscheid van een geweldig bestuurder, niet altijd de gemakkelijkste, maar wel een bestuurder met passie. Gelukkig laat hij WKDIO niet voor wat het was. Hennie blijft op vele fronten beschikbaar. We zullen zijn naam nog veelvuldig in wandelland, Gängelproat en dergelijk horen en zien. Als waardering voor zijn diensten kreeg Hennie (vorig jaar al, maar toen was de gewenste reis volgeboekt) een wandel- en natuurreis aangeboden naar SüdTirol, Italië. Zijn deel nu was een mooi boeket bloemen want het laatste jaar werd gezien als Zugabe. Namens allen die de wandelsport, in welke vorm dan ook, een warm hart toedragen: Hennie het was een geweldige prestatie die je geleverd hebt. Blijf nog lang in wandelland actief”.

Nadat Dirk zijn toespraak had gehouden voerde Pieter Hiemstra op persoonlijke titel nog het woord tot de scheidende voorzitter. Hij deed dit op zijn eigen bekende manier, veel anekdotes en humor. Pieter noemde de voorzitter een perfectionist die altijd goed voorbereid was. Zijn toespraak was doordrenkt met smeuïge anekdotes die ze aan de diverse bestuurstafels en wandelend meemaakten. De vele hoogtepunten alsook de dieptepunten werden belicht. Pieter kwam dan ook tot de conclusie: “Hennie was een geweldige ‘vent’ voor de wandelsport en we hopen je nog velen keren te mogen ontmoeten”.

Als slot voerde de scheidende voorzitter het woord. Hij stelde vast dat hetgeen hij als slot op het papier had gezet allemaal aan de orde was geweest. Hij kon het kort houden. Hij dankte iedereen voor de woorden van waardering. Hij zal een aantal taken binnen WKDIO nog met veel plezier blijven uitvoeren en waarnodig en gewenst ondersteuning geven. Met een klap met de voorzittershamer sloot hij zijn bestuurlijke loopbaan af en gaf de voorzittershamer daarna door aan de 2e voorzitter (zie foto). Hij nodigde iedereen uit om een drankje te nuttigen.