Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Leden vergadering  2023.

Op 17 mei mocht het bestuur 20 leden verwelkomen op de algemene leden vergadering. Minder dan de voorgaande jaren maar dat werd wellicht veroorzaakt door het lange Hemelvaartweekend. Om acht uur verwelkomde Dirk Haan de aanwezige leden. We mogen terugkijken op een goed 2022 met in het begin nog last van het opheffen van de coronabeperkende maatregelen waardoor de wandelaars wellicht nog niet direct deelnamen aan de georganiseerde wandeltochten. Op al onze tochten hoorden we tevreden geluiden van de wandelaars en daar mogen we als vereniging best trots op zijn. Een compliment voor de CWE en de vele vrijwilligers van bepijlers, het inschrijfbureau, de rustpunten, de materiaalmensen tot aan de pijlafhalers. We horen in den lande dat het steeds lastiger wordt om wandeltochten te organiseren door o.a. € 2,= het vergunningentraject, de natura 2000 gebieden waardoor je niet overal meer langs mag maar ook doordat er steeds minder vrijwilligers zijn.

Na zijn openingswoord is er een moment van stilte voor de ons ontvallen leden, zijnde Marietje Siemerink-Lansink 76 jaar, Theo Mentink 79 jaar, Joop Kuiper, 75 jaar en Jan Lammers 87 jaar en naasten.

Hierna worden de diverse agendapunten behandeld. De notulen van de ALV mei 2022 worden met een kleine wijziging goedgekeurd. De ingekomen stukken voor deze vergadering worden behandeld bij de diverse agendapunten. In het jaarverslag is er ooit ingeslopen dat Hennie Horst naast ere lid ook ere bestuurslid is en dat dit op hetzelfde moment heeft plaatsgevonden, dit gaan we aanpassen, ere lid sedert 19 februari 1991 en ere bestuurslid sedert 27 maart 2000.

Bij de financiële stukken worden enkele vragen van Pieter Hiemstra beantwoord; Waarom wordt de contributie per 2024 niet verhoogd terwijl we een negatief resultaat hebben? Een verhoging van de contributie van € 2,= levert € 350,= op en dat zet nauwelijks zoden aan de dijk, in overleg met de CWE willen we het inschrijfgeld per 1 januari 2024 verhogen met € 0,50. Daarnaast houdt het bestuur zich wel het recht voor om de contributie met de prijsindex te verhogen en een eventuele verhoging van de KWbN door te berekenen in de contributie. Waarom stijgende kosten van het Gängelhuuske? Hier houden we rekening met de verhoogde energieprijzen.
Verlaging van de organisatiekosten in een tijd dat alles duurder wordt hoe kan dit? Door het nieuwe contributiestelsel van de KWbN per 1 januari 2023 hebben een aantal leden het KWbN lidmaatschap opgezegd terwijl ze nog wel lid zijn van de Wandelkring DIO, hierdoor is er een daling van de afdracht naar de bond. Het voorstel van de kascommissie, bestaande uit Anne van Adrichem en Erwin Bosman het bestuur decharge te verlenen wordt onder applaus aangenomen

Omdat commissieleden conform het huishoudelijk reglement voor de periode van 1 jaar worden benoemd moeten we jaarlijks tijdens de ALV de leden herbenoemen.

De Redactie en PR commissie blijft bestaan uit Hennie Horst en Gerard van Tol, waarbij Anny Hilderink ondersteunt bij de layout van het clubblad. Wel zijn we op zoek naar nieuwe redactieleden omdat Hennie Horst toch echt wel een keer gaat stoppen.

De Beheercommissie bestaande uit Mariette Pietersen, Pieter Hiemstra, Jo Kuiper, Johan Ordelmans (bestuursvertegenwoordiger) en Hennie Horst vindt in Ans Wichers Schreur een nieuw commissielid.

De Commissie Wandel Evenementen (CWE) blijft bestaan uit Benny ter Huurne, Thea Bouwhuis, Wim Dammink, Ben Bosman, Harry Broekhuis, Anny Hilderink, Marleen Schavemaker en Hugo de Pijper (bestuursvertegenwoordiger).

Bij de commissie DoorDeWeekseWandelingen (DDWW) volgt Jenny de Pijper Anne van Adrichem op als voorzitter en komt Ans Wichers Schreur de commissie versterken die verder bestaat uit Hermien Haasewinkel, Dinant te Kiefte, Tonnie Weegerink, Jo Kuiper, Hennie Horst, Jozef Klein Kiskamp, Harm van ’t Ende, Mariette Pietersen en Hugo de Pijper (bestuursvertegenwoordiger).

Het jaarprogramma voor 1 juni 2023 tot 1 juni 2024 wordt ook vastgesteld met o.a. op 9 september de busreis naar Hattem, zie uitnodiging elders in het blad, op 29 oktober het klootschieten in Hengelo bij de HWU en tot slot wordt de datum van de ALV 2024 vastgesteld op 17 april 2024.

De jaarlijkse acties rondom onze Sinterklaaswandeling worden ook weer vastgesteld. De tombola wordt opgepakt door Gerry ten Els, Trees ten Hagen en Gerda Horck waarbij zij van diverse leden ondersteuning krijgen. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zullen ook weer aanwezig zijn en worden hierbij ondersteunt door Dirk en Gerrie Haan, Susan van Steinvoorn en Hennie Klootwijk.

De Bestuursverkiezingen leiden tot een herbenoeming van Dirk Haan en Johan Ordelmans, waarbij Johan aangeeft dat dit zijn laatste termijn wordt. Hij is aan het einde 80 jaar en vind het dan mooi geweest.
Daarnaast wordt de voorzitter in functie gekozen en dit is Ellen Franke geworden, helaas kon zij niet aanwezig zijn omdat ze genoot van een al geplande vakantie in Brilon. Voor wie Ellen Franke is verwijs ik naar elders in het clubblad.

Tot slot wordt Anne van Adrichem bedankt voor haar inzet voor de DDWW, ontvangt zij een boekenbon en een bos bloemen.

Daarna wordt de vergadering gesloten en wordt er nog geborreld. Natuurlijk worden de tafels en stoelen daarna weer op hun plaats gezet.
Hennie Klootwijk, wnd secretaris